" "

( - 2009 ") (118 ')

" "

:

: " " , , , .

"ַָּ ֵֹ ֵַ ֶ ְְַָ" (' 11) : ..."ֵ ַַּ ְִַּׁ ִ ְִֵּ ַָּ"... : ..."ֵֹ ְָ ִִָׁ ְַָּּׁ//ִֹ ְְַֹּ ַָּ, ַֹ, ְִַָׁ, ִַַָּׁ ְִִַּ"... , , , , , , . . (' 6) "ְִֹ ְֹֹּ ְִֹּ", : ..."ֲִָׁ ֵ, ֲָ ֵַָ ַָּ.// ַ ֶָֹּּׁ,/ ֶֶ ְִֹּ ִַָֹּ ֱִָֹׁ"...

, , . : "ַּ ְּׁ" (' 12) : ..."ֲִָׂ ֲִּ ִִַּ ְְֶָּּ ְָּ, ְֵֶ ְִָּ ְֵּ ַָּ"... , , . , , : ..."ְֶֶּ ְְֹֹּ ֶׁ ֶַַּ ֵָ,/ַָּ ְִֹּ ְָ ְְְַַֹּּ ְִָּּּ"...

, . : ..."ֹ ֵַ ַָ ֵֶָּ ִֶֹּ ֲַָָ/ֵֶָּׁ ֶֶֹ ַּ./ּׁ ְִֶֶַּׁ ְֵֶַֹ- /ַּ ֹ ְַ ַּ ְּׁ"...

"ְִָּּׂ" (' 18-19) , , , , . : ..."ִּ ֹּ ָֹ, ֵַ ָָׁ ָֹׁ/ְִּ ִֵ ֶׁ ֶֶׁׁ ְֳֵָּ ַֹ,/ֲֶׁ ִָ ַֹּ"...

, , : " " (' 29) , . : ..."ֲֹ ֶַָּׁ ֵ ְִֵ ַַּ ָּּ"...

"ְִָ" (' 52-54), , , ,   , ( ' 53) ..."ַ ֹ ֶָ ְַָּּ ֶֶַּּׁ ְִִָּּ"...

. :

"ְְְִֶַֹּ" (' 16) : ..."ְְְִֶַֹּ ְְִֹֹ ְְִּּ ְִָ/ֶ ַַׁ ֵַֹׁ ִֵׁ ְִָ"... ּ ּ . , . : "ֵַּּ ֲִָ" (' 66) : ..."ְֵֶּ ָֹ ֵֶַּ/ ְִֹ ֲִָׁ ְֵֹּ ְָָׁ"...

: "ְִָ ְִֹ" (' 67) : ..."ֵֹּ ִָּ ְֹּ ְָֹ,/ְִָ ֶ ֶֶַּׁ"...

, , , . : "ִֵׁ ְַַּ" (' 80) : ..."ְִַַּ ְֶֶֻּ ָֹ ַַ,/ ֶֶַָ, ְָּ ְֶֶּ ַַָּּ"...

: "ְַּ ְִָ" (' 98) . .

, , .
 
tmunat_rikud.JPG
 
 
 
 
:
" /
-
" -
" -
-
-
- -
"
"
" - ? -
-
:
/
-
"
/
-
? /
"
= "SAYAW"
354 ? -
- -
-
- -
-
-
-
-
/"
- '
-
:
'
2009 -
-
>> >>
17, - 69400 : 03-6449851 : 03-6449852 e-mail :  iapp@zahav.net.il
 |   |  www.daatnet.co.il